توانبخشی با تمرینات ورزشی و یوگا مشاوره تغذیه ورزشی 09389657316
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 11:58  توسط نرگس اعتماد نیا  | 

آموزش ماساژ صورت ویژه خانم ها (ریلکسیشن و زیبایی ) برای ثبت نام با

شماره تلفن 09367892417 تماس بگیرید.یا به آدرس خیابان انقلاب - خیابان

شفا بالاتر از میدان شفا - سمت چپ باشگاه مبارز مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مهر 1393ساعت 17:53  توسط نرگس اعتماد نیا  | 

مشاوره کاهش وزن به صورت رایگان است،توسط نرگس اعتماد
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 18:2  توسط نرگس اعتماد نیا  | 

کلاسهای ویژه لاغری وماساژصورت وارائه حرکات اصلاحی وبرطرف کردن کیفوزیس (قوز)وقوس کمر ،زانوی ضربدری وپرانتزی و...درباشگاه مبارز،توسط نرگس اعتماد۰۹۳۸۹۶۵۷۳۱۶
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 18:1  توسط نرگس اعتماد نیا  | 

دراین صفحه میخواهم به عنوان فردی که ۶۰کیلو کاهش وزن داشتم ومربی ۴رشته ورزشی هستم تجربیات خودرادراین دراختیسلرتمام افرادی بگذارم که خواهان داشتن اندامی متناسب هستند،بازگوکنم برای بالا بردن آگاهی وعلم دراین زمینه ،نه تنهاازبعدجسمی بلکه ازبعدروانی وروحی،چون چاقی فقط یک بیماری جسمی نیست بلکه قسمت اعظم آن مربوط به طرز فکر،ذهن سیری ناپذیروروان است که بعدازتمام شدن میزان کالری موردنیازدریافتی هنوزفردراتشویق به خوردن میکند.....جامعه فردچاق راتشویق به ورزش میکند....اگررانهای چاقی داریدشماراتشویق به پیاده روی میکند ویادویدن.....غافل ازاینکه فردباران چاق واقعاقادربه دویدن استقامتی نیست...اماحقیقت این است که بایدازخودبپرسیدچه ورزشی؟کجا؟به چه میزان؟وهزاران چرا ی دیگر....؟بایدیادبگیریدورودی وخروجی ها رابسنجید آیازمانی راکه به پیاده روی اختصاص میدهیدکالری میسوزانید؟(پیاده روی ورزش مناسب برای افرادمسن ویاافرادبیماروکسانی ک توانایی آنهاروبه کاهش گذاشته اشت)ولی اگرشمادختر۱۶ساله ای هستیدکه علاوه برچاقی ،مشغله کنکورداریدویافردی هستیدکه بارسنگین زندگی رابه دوش میکشید ووقت درزندگی شما جایگاه مهمی داردچه.....؟اختصاص دادن ۲ساعت درروزبه پیاده روی برای شمامناسب است؟همین ۲ساعت سرمایه گذاری ونتیجه نگرفتن درحدمطلوب باعث میشود بعدازچندهفته عطای آن رابه لقایش ببخشید،پس باید نسبت به زمان وورودی وخروجی مطلوب داشته باشید.هدف من کاهش وزن سریع نیست که چه بساآب بدن باشدنه چربی سوزی برای شمااتفاق نیفتاده باشد...بهدازچنددقیقه که ضربان قلب به مرحله چربی سوزی رسید باانجام حرکات صحیح میتوانیدنه تنهاکاهش وزن داشته باشید بلکه بایستی به افتادگی ها وفرم بدن وکاهش سایز توجه ویژه داشته باشیداگرچاق باشید بهترازاین است که صاحب ناف افتاده وبدنی شل باشیدپس کاهش سایزبه اندازه کاهش وزن مهم است،ترازوشمارافریب میدهد عقربه هاکاهش وزن راخبرمیدهندولی راجع به کاهش سایز وجمع شدن پوست حرفی نمیزنند،برای این مهم نیازدارید که تک تک عضلات راتقویت وکشش به موقع دادتقویت عضلات در مناطقی که اضافه وزن شدیدداریدبایستی بیشترانجام بگیردبرای این امرابدانیاز به دستگاههای پرزرق وبرق بدنسازی ندارید چه بسابااستفاده ازدستگاههای بدنسازی وانجام ندادن حرکات مکمل صحیح به بدنتان آسیب بزنید....وخروجی شما بعدازجابه جاکردن وزنه های سنگین...چندکیلوکاهش وزنبدنی کوفته وآسیب دیدن مفاصل است....به یادداشته باشیدهدف شماتبدیل همیشگی شماازفردی چاق به فردی لاغروخوش اندام است نه چندکیلوکاهش وزن سریع وگذرا...برای کسب هدف لاغری وسیله چیست؟؟؟؟وسیله رابشناسید وبشناسیدوبازهم بشناسیدواجازه ندهیدافرادسودجووفرصت طلب موضوع رااضافه وزن شماقراردهندوشماراباسیلی ازوسیله های دروغین مواجه کنند. 
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 17:53  توسط نرگس اعتماد نیا  | 

انجام ماساژدرمحلهای تجمع سلولیت باعث ایجاد گردش خون در آن قسمت میشودوروندلاغری راسریعترمیکندوهرگزماساژبه تنهایی باعث ایجاد لاغری نمیشود.همچنین درحین ورزش وکم شدن وزن ماساژ باعث تحریک کلاژن سازی پوست وجلاگیری ازافتادگی پوست وکم رنگ شدن خطوط بدن میشود.
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 17:10  توسط نرگس اعتماد نیا  | 

غمگین بودن،شادبودن،فریادزدن.....هرنوع ازاین حالتهای چهره به پوست وعضلات صورت شکل وفرم متفاوتی می دهدوپوست درچنین وضعیتهایی عضله رابه دنبال خودش می کشد.بابالا رفتن سن وکم شدن خاصیت ارتجاعی پوست ازدست دادن وزن دراثررژیم های سخت وآتروفی شدن عضلات صورت باعث افتادگی پوست میشوند.جوان شدن وسلامت لایه های پوست به چندروش دریوگاانجام میشودیکی ازاین روشها یوگانیدرا ووانهادگی عمیق است تمرکز برروی عضلات صورت همراه بادم وبازدم ورهاشدن ازتنشها وانقباضات دائمی صورت یکی ازراههای سلامت وشادابی چهره است.2.راه دوم گردش خون وخونرسانی به پوست صورت ومواست (گردش خون درموباآساناهای یوگامانع ریزش مو میشود) ازطریق حرکات معکوس یوگا ،ویاازطریق ذکراصوات،درآسانای شیرانقباضات راازچهره بیرون بریزیم ویاباانجام ماساژصورت(ماساژآیروودا،طب سنتی هند،)وتحریک مارماهاعلاوه برکسب آرامش باتقویت عضلات صورت وکشش پوست صورت وآبرسانی به درم (لایه دوم پوست)(روندایجادچروک به این صورت است که درابتدالایه دوم پوست دچارکم آبی وچروک می شود وسپس برروی اپیدرم لایه اول پوست نمایان میشود)مانع ایجادچروک شویم وبه چهره مانفرم استانداردوشاداب وزیباومملواز آرامش راهدیه بدهیم.
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 17:5  توسط نرگس اعتماد نیا  | 

کلاسهای ویژه لاغری باطراحی تمرین وترکیبی ازرشته های ایروبیک+آمادگی جسمانی+بدنسازی+یوگا+پیلاتس .مربی (نرگس اعتماد)درباشگاه مبارزواقع درخیابان انقلاب خ.شفا09389657316

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 17:46  توسط نرگس اعتماد نیا  | 

زیبایی پوست وعضلات خودرافدای لاغری سریع نکنید.پوست وعضلات گرانبهای خودراارج نهیددرلاغریهای سریع به خاطرازدست دادن آب حاصل شده اندنه سلولهای چربی.رهرو آن نیست که گهی تندوگهی خسته رودرهرو آن است که آهسته وپیوسته رود.چربیهاجزئی ازشماهستندوبرای بدست آوردنشان ازمنابع نامحدودی غذااستفاده کرده اید،پس بانفرت باآنهابرخوردنکنیدوآرام آرام باآنهاخداحافظی کنیدبرای همیشه همراه باحفظ سلامتی وزیبایی پوست وحفظ عضلات.رژیمهای سخت وبدون محاسبه کالری موردنیازفردکه باتوجه به سن وجنسیت ومیزان تمرینات فردمحاسبه میشود،انجام تمرینات مستمررقصهای ایروبیک(ازرقصهایی استفاده کنیدکه پایه آنهابراساس قدرت وکشش وتعادل است  )وازدیگرمواردی که باعث افتادگی میشود  زایمانهای مکرراست که باعث افتادگی درناحیه شکم،بازوها،کشاله ران وپهلوها ،صورت میشود.پس برای کاهش وزن بدون افتادگی چه بایدکرد،انجام تمرینات هوازی ایروبیک نه فقط ایروبیک دنس+آمادگی جسمانی+بدنسازی+پیلاتس+حرکات کششی یوگا+ماساژوترکیبلت انقباض دهنده پوست(استفاده ازقانون انقباض وانبساط)رابایستی انجام داد.۱ساعت ورزش کنید۲۳ساعت ازفوایدآن بهره مندشوید،جمله بالا برای تمام افرادی است که تمرین ورزشی مستمرانجام نمیدهندوبهانه جویی میکنند،وقتی چندرشته ورزشی راباهم تمرین میکنیدوتنوع اساس وپایه تمرینات استخستگی دیگرمعنایی ندارد.انجام تمرینات ایروبیک برای بالا بردن ضربان قلب درمرحله تاثیرپذیری وهمچنین افزایش انعطاف پذیری لزومابایستی انجام شود.انجام تمرینات بدنسازی برای تقویت تک تک عضلات وقویترشدن عضلات وبهبودعملکرددرانجام تمرینات هوازی،بعدازانجام تمرینات بدنسازی باوزنه به خاطرازدست دادن ذخایرگلیکوژن،بایستی ازمنابع غذایی کم حجم استفاده کرد.وبااستفاده ازفاکتورانعطاف پذیری که درتمرینات هوازی حاصل میشودوعضلات قوی که ازبدنسازی حاصل میشودمیتوان مبادرت به انجام حرکات کششی یوگاکردهمچون قایق،آسیاب دستی،وضعیت شتر،خرما،مثلث،چابک سوار،اجزای هشتگانه،نیمه ماه ،......................برای جلوگیری ازافتادگی پوست وسوختن چربیهاونه ازدست دادن آب بدن،واستفاده مستمرازماساژوانتخاب روغن مناسب باتوجه به پیتا ،کافا،واتابودن شخص  ،حین انجام حرکات که  خاصیت ارتجاعی پوست درحدمطلوبی است، باعث کشش پوست وبرگشتن پوست به وضعیت مطلوب وکم رنگ شدن خطوط پوست میشود.همچنین برای تحریک پوست بایستی ازمنابع کلاژن درموادغذایی استفاده کگنیددرادامه معرفی حرکات ومنابع کلاژن                     
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان 1392ساعت 16:38  توسط نرگس اعتماد نیا  | 

کلاس یوگا درخر م آبادخیابان انقلاب -خیابان شفاجنب بانک ملی-باشگاه مبارز-بامدیریت مرادجانی-برگزارمیشود.مربی -نرگس اعتماد۰۹۳۸۹۶۵۷۳۱۶ کلاسهای عمومی یوگاروزهای پنجشنبه ساعت۶:۳۰عصردرباشگاه مبارز تشکیل میشود.           
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آبان 1392ساعت 16:54  توسط نرگس اعتماد نیا  |